స్వజనులకు మోహన్ తలారి దిశానిర్ధేశం

గూడుకట్టుకుపోయిన భావజాలం నుంచి దళిత యువత బయటకు రావాలంటూ మోహన్ తలారి చేసిన చిరు ప్రయత్నం. ఇటువంటివి మరిన్ని రావాలనీ ఆశిస్తూ.. INN

(Visited 61 times, 1 visits today)

You might also like

1 Comment

  1. J B Ambedkar
    April 30, 08:26 Reply
    Awesome! I love the concept,story and hardwork of the film makers……simple and sharp message oriented short film…just to the mind. This could be the most effective trend to educate our folks. I’ll share this link with as many as I could as my duty. “Dr. Ambedkar should be in our minds and hearts of us rather than on our T-shirts or other things.” Great message….I believe it gets straight into many of such young people’s mind and change them a bit improving their thoughts, attitude and future. Jai Bhim!

Leave a Reply